تبلیغات
درس ادبیات فارسی دوره راهنمایی تحصیلی

درس ادبیات فارسی دوره راهنمایی تحصیلی
 

بنام خدا

1-       درمتن زیر غلط املایی را پیدا کرده اصلاح نمایید ؟

کمیل گفت : امیرالمومنین علی (ع) دست مرا گرفت وبه بیابان برد . چون به سحرا رسید عاهی بلند کشید وگفت : آدمی به دانش تاعت پروردگار آموضد .   مال با حزینه کردن کم آید .   اگر دانشمند  دانش  خود طباح  سازد و طوانگر در بخشش خیش بخل ورزد درویش آخرتش را به دنیا دربازد .

مادربزرگ می گفت : بسه دیگه بیا بخواب ولی من عین خیالم نبود همان جور تو حال وحوای اسفهان بودم واز امارت آلی قاپو و چهل صتون تعریف می کردم . از بازار یک دفترچه سد برگ خریدم و روی آن نوشتم صفرنامه اسفحان واز دوستانم خاستم حلالمان کنند .نزدیک سهر به یک تامیرگاه رسیدیم . تا غروب  همین جور الاف بودم .   

 

        بنام خدا

_2  درمتن زیر غلط املایی را پیدا کرده اصلاح نمایید ؟

صدای قلغل سماور در فضای اتاق پیچیده بود . مادر بزرگ دانه های تصبیح را بین انگشتا نش می چرخاند . ناگهان خانه غلقله شد . نادان هرگز به جهل خیش اغرار نکرده است واگر این مسلحت بدانستی نادان نبودی . ایرانیان ساختن بناهای عام المنفعه را ثواب آخرت میدانند و بر این اعتغادند که صوابش پر دوام است .   گلزا رهای ایران محدود و منحسر به درختان چنار غرث شده نیست فواصل میان قطعات باغ مسطور از درختان میوه است  که دل را نشات       می بخشد . تابستان به ظرورت  کم کم جای خود را به پاییز می دهد و درختان از پوشش سبز خود اریان میشوند و با احتزاز برگ های رنگارنگ خود در باد شعله می کشند .سرانجام گلهای درون باغچه حیات ما نیز حیاطی دوباره می گیرند و شکوفا میشوند .در زیبایی های آفرینش تعمل کنید واز تک درختی که در بیابان برای رفع عتش  در انتضار باران نشسته لذت ببرید . 

 

_3 غلط های املایی متن زیر را بیابید و درست آن را بنویسید ؟ ( 8غلط)   

جنگ بر پا شده بود تا محمّدجهان آرا به آن غافله ای ملحق شود که به سوی آشورا می رفت . امّا آنان که یاد آن مقاومت عظیم رادردل محفوض داشته اند پیر شده اندو پیرتر . کودکان می انگارند  که فرستی پایان ناپذیر برای زیستن دارند . یک روز ناگهان از آسمان آتش بارید و حیاط مامول شهر متوقّف شد .   

بدان که هر چه در وچود است همه سنع خدای تعا لی است . آنچه در برّ و بهر است چون میغ و باران و قوس قزح وعلاماتی که درهوا پدید آید . 

 

 


[ شنبه 20 اسفند 1390 ] [ 10:41 ب.ظ ] [ ابوالفضل امیرخانیان ]
نظرات

    نام ونام خانوادگی :                                      مهارت انشا                                                                    پایه  اول

 

 1 – با هر یک از واژه های زیر جمله ای زیبا بسازید ؟   1 نمره

جوان ایرانی :

 معروف و مشهور :

2 – واژه های ( نوجوان -  غنچه – اخلاق خوب ) را در یک بند به کار برید ؟ 1/5 نمره

 

3 – عبارت ناتمام زیر را تا دو سطر ادامه دهید ؟ 1 نمره

اگر من معلّم بودم .....


4 – جمله ادبی زیر را به صورت ساده ی زبانی بنویسید ؟   1نمره

 

گل ها به احترام خورشید بر پا ایستادند : 

 

5- با استفاده از آرایه تشخیص یک بند در باره  میز و صندلی دانش آموز  بنویسید ؟ 1 نمره

 

 

6 – تصویر زیر را توصیف کنید ؟  1 نمره

 

 

7 – برای هریک از واژه های زیر ، یک شبکه معنایی بسازید ؟  1نمره

 آفرینش : 

   پاییز :

 

8- نشانه ها و علائم نگارشی را در متن زیر به کار ببرید ؟   1/5 نمره    (  ؟  .  ، ! : « »  )

 

 نوجوانی بسیجی در وصیّت نامه اش می نویسد ( ) ( ) اگر مرا هزاران بار قطعه قطعه کنند ( ) دست از ایمانم بر نمی دارم  ( ) ( ) مگر من چه می خواهم ( )

 

9- در هنگام نوشتن انشا باید به چه مواردی توجه شود ؟ 1 نمره   

 

10 – از موضوعات زیر یکی را انتخاب کرده و بارعایت اصول نگارش انشایی بنویسید ؟  10 نمره

 الف ) اگر شما شاگرد مدرسه جنگل بودید چه آرزویی میکردید ؟

 ب )  آیا فصل های سال همه مفیدند در باره اهمیّت هریک از فصل های سال توضیح دهید ؟

 ج )  رعایت نظافت در محیط خانه و مدرسه چه تاثیری در زندگی ما دارد ؟

 

   موفق باشید

بنام خدا

نام ونام خانوادگی                                             مهارت انشا                                               پایه دوم

 

 --- جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید ؟   5/1 نمره

1 – در نوشتن انشا باید به اصل ........و ..........جملات توجه کرد .

2 -  میان جمله های یک نوشته باید با کلمات و ....... نگارشی ارتباط بر قرار کرد .

3 – مطالب ...... را از نوشته خود حذف و از ....... بیهوده کلمات پرهیز کنید .

4 – گونه گفتاری زبان را در نوشتار بکار نبریم  مگر در .........و سبک های ویژه .

5 – فصل های سال را با مراحل عمر انسان مقایسه کرده مختصری توضیح دهید ؟  1 نمره

 

6 – در باره ویژگی های یک نوجوان شایسته یک بند بنویسید ؟ 5/1 نمره

 

 

7 – با حروف در هم ریخته زیر کلمات مناسب بسازید ؟  1نمره

 

   ( ش ه و :              )         ( راع ف ت :          )  ( ض ب غ :            )      ( زم ر آ :               )

 

8 -  دو کلمه ساده و دو کلمه غیر ساده بنویسید ؟  1نمره

 

9 – واژه های ( جوان – ایرانی – علم – پیشرفت ) را دریک بند بکار برید ؟ 5/1 نمره

 

 

10- با کلمات زیر جمله ای زیبا و ادبی بنویسید ؟  1نمره

  منزّه : 

 انعطاف پذیری :

11- با بهره گیری از آرایه تشخیص  یک بند در باره  « درخت » بنویسید ؟  1/5نمره

 

12- از موضوعات زیر یک را انتخاب کرده و با رعایت اصول نگارشی انشایی بنویسید ؟

 الف ) ارزش دوست یابی و حفظ یک دوست خوب به چیست ؟

 ب ) یکی از آداب ورسوم محل زندگی خود را توصیف کنید ؟

 ج )   یکی از زیبایی های آفرینش ( آسمان ، کوه ، دشت ، جنگل ، ....) را با استفاده از آرایه تشخیص توصیف کنید ؟

 

                                                                                                                            موفق باشید

بنام خدا

نام و نام خانوادگی                           آزمون مهارت انشا                                پایه سوم

 

 

1- متن انشا می تواند گزارشی از شنیده ها ، ......، مطالعات یا حاصل ....... علمی درطبیعت باشد. 1 نمره

 

2 – به قالبی از داستان نویسی که حیوانات شخصیت های اصلی آن هستند .............می گویند . 1 نمره

 

3 – انشا را می توان به شیوه داستان نوشت . 1نمره           ص                      غ   

   

4 -  در یک متن نمی توان از مونولوگ ویا دیالوگ بهره برد . 1نمره             ص                  غ    

   

5 – در نگارش انشا باید به دو مورد اساسی توجه کنید . آن دومورد را بیان کنید ؟  1 نمره

 

6- با کمک کلمات داخل پرانتز یک بند بنویسید ؟  5/1 نمره

( علم – فرهنگ – ایران – تلاش  ) :

 

      7 – واژه های زیررا در یک جمله ادبی بکار برید ؟  1نمره

         بهار :

         وطن :

       8 – برای هر واژه یک شبکه معنایی بسازید ؟  1نمره

         ستاره :

         دوست :

      9 – عبارات ناتمام را با دوجمله دیگر کامل کنید ؟ 1/5 نمره

      الف ) مشورت با پدر ومادر ومعلمان دلسوز است که مارا ........

       ب ) جوان ایرانی باید بداند که ...........

      10- یک موضوع را انتخاب کرده وبارعایت اصول نگارش انشایی بنویسید ؟

        الف : یک دوست خوب را توصیف کنید ؟

        ب : چگونه می توان به پیشرفت ایران  کمک کرد ؟

        ج : نقش تدبیر و دوراندیشی در زندگی وسرنوشت چیست ؟

        د : یک داستان ( فابل ) بنویسید که قهرمان آن حیوانات باشند ؟  


[ دوشنبه 15 اسفند 1390 ] [ 11:06 ب.ظ ] [ ابوالفضل امیرخانیان ]
نظرات

بنام خدا 

نام ونام خانوادگی                                                             فارسی سوم                                                                           فصل 5و6و7      


 

1- لغات وترکیبات زیر را معنی کنید ؟  5/4 نمره            همزادگان :              پای در راه نهاد :               خوض ننماید :                 محاورات :                    استراق سمع :                    سرشوریده :                            دورگردون :                   واپسین رمق :                       نقره فام :                      مقرّبان :                  سخت جگر آور :                       صومعه :                              ابلیس:                         دیری نپایید :                      مرهون :                         طنین :                    نهیب :                                            غنا :                        

2-عبارات وابیات زیر را به نثر روان برگردانید ؟    5نمره             در بن چاهیش بباید نهفت :                                   ازگفتارخیره پرهیزکن :                                  اندر شورستان تخم مکار:                                         معیشت تنگ را به توکل دفع کن :                                        ازعطانالیدن خطاست:                                 اورابه رنج ومشقت کار می فرمود :                                        فردا جاهیت خواهد بود :     

             هان، مشونومید چون واقف نه ای از سرّ غیب                        باشد اندر پرده، بازی های پنهان غم مخور                                                                                 دشمن دانا که غم جان بود                                                           بهتر از آن دوست که نادان بود

3- کدام گزینه از داستان های منظوم فارسی نیست ؟              الف- سمک عیار        ب منطق الطیر       ج خسرو وشیرین        د لیلی ومجنون

4 در مصراع ( پای چو درراه نهاد آن پسر ) نهاد جمله کدام دست ؟     الف پای          ب راه           ج آن پسر            د نهاد

5- در کدام گزینه فعل پیشوندی بکار رفته است ؟               الف حامد مادرش را دوست دارد .             ب برادرم از علایقش چشم پوشید .

                                                                                      ج- دوستم کتابی قرض گرفت .                     د من صبح زود از خواب برمی خیزم .                     6- کدام گزینه نثر تاریخی به شمار نمی آید ؟         الف قابوس نامه            ب- بوستان سعدی          ج الهی نامه         د کیمیای سعادت

7- در کدام گزینه آرایه تلمیح به کار نرفته است ؟  الف چون تورا نوح است کشتیبان زتوفان غم مخور     ب سگ اصحاب کهف روزی چند  .                                                                                           ج یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور .             د روزی زسر سنگ عقابی به هوا خاست .

8 کدام گزینه شبه جمله نیست ؟                          الف هان                        ب آی                     ج مخور                      د دریغ و درد

9 در کدام گزینه قید حالت به کار رفته است ؟       الف او هرگز از حرف های من سر در نمی آورد       ب-  همه تکالیفم را دقیق انجام می دهم .                                                                                          ج متاسفانه نتوانستم پیدایش کنم .                          د حرف های معلم کاملا آرام بخش بود .

10 در کدام گزینه کلمه ( روز ) نقش قیدی دارد ؟    الف روزها در زمستان کوتاه می شوند .               ب روز خوبی را پشت سر گذاشتیم .                                                                                                    ج دوستم روزها دوچرخه سواری می کند .          د روز جمعه در ایران تعطیل است .

11- کتاب تذکره الاولیا  تالیف کیست؟          الف ابوالفضل بیهقی          ب محمد غزالی        ج عطار نیشابوری       د نصیرالدین طوسی

                                                                                                                                                                            

12 درکدام گزینه کلمات متضاد به کار نرفته است ؟      الف به در خانه همسایه رفت و باز آمد .             ب همه شب نماز کردی وتاروز برپابودی .                                                               ج چنان که حاضران از درد وی خون گریستند .    د اگر یک دوست خفته است دوست دیگربیدار است .

13 درکدام جمله متمم به کار رفته است ؟                   الف ایرانیان مردمانی پاک نهاد هستند .              ب برای نوشتن یک متن ادبی چه باید کرد                                                                                           ج تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم .              د همه جای ایران سرای من است .             14 در کدام گزینه ترکیب اضافی آمده است ؟                                                                                                                                                                           الف زنان موفق              ب سرزمین سربلند             ج دره های تنگ              د -  ساحل آرامش       

15 کدام گزینه از راه های پرورش وآفرینش زیبایی در متن نیست ؟ 

  الف استفاده از توصیف     ب ثبت واقعیات          ج بهره گیری از آیات        د به کار بردن شبکه ی معنایی       

16- نقش کلماتی را که زیر آنها خط کشیده شده مشخص کنید ؟  1نمره

  الف همه چیز را همگان دانند .    ب من از ابو علی سبنا  بزرگتر بودم . ج من به تحقیق علاقه مند هستم .  د -  دوستم هوشمندانه پاسخ معلم را داد .

17 نوع قید های زیر را مشخص کنید ؟   1نمره

           صبح زود :                         این جا :                             آرام آرام :                                  پی در پی :   

18- بن مضارع فعل های زیر را بنویسید ؟                                برآورد :                                                      برداشت :   

19- نظامی عروضی در کتاب ........... فردوسی را می ستاید .

20- به کتابهایی که شرح حال بزرگان علم و ادب در آن آمده باشد ...............می گویند .

21- مسند و فعل اسنادی را در جمله زیر  مشخص کنید ؟      دیروز هوا بسیار سرد بود .

 

موفق باشید


[ دوشنبه 15 اسفند 1390 ] [ 10:13 ب.ظ ] [ ابوالفضل امیرخانیان ]
نظرات

بنام خدا 

نام ونام خانوادگی                                                             فارسی اول                                                   فصل 5و6      


1- لغات وترکیبات زیر را معنی کنید ؟  4  نمره           بامک :                        گیتی  :                            فتاد از پای :                         نوکاران :                         توش :                       سرپنجه :                             اثنای سفر :                        حیات :                       صاحبان  قبور:                      حک شده بود  :                مصاحبت :                        تامل :                              عطوفت :                        ترقّی :                         کهن سال :                          چیره می شود :

2-عبارات وابیات زیر را به نثر روان برگردانید ؟5/3 نمره                            به حیرت فرو رفت   :   

       نگردد شاخک بی بن برومند                                       زتو سعی و عمل باید زمن پند  

     به جان زنده دلان سعدیا ، که ملک وجود                      نیرزد آن که دلی را ز خود بیازاری                                                                                                 از بایزید بسطامی پرسیدند که ابتدای کار تو چگونه بود ؟  

   قسمت اعظم عمر به غفلت سپری می شود  :                                                                                                                                                                       3- در شعر زیر چه آرایه ای به کار رفته است ؟ 1 نمره       تا هر کجا که رفتم / تا هر کجا رسیدم / نام تو را شنیدم    

4 در بیت « ای نام تو بهترین سر آغاز  /  بی نام تو نامه کی کنم باز »  واژه های ...........و...............قافیه هستند .   1نمره

5- در کدام گزینه «  آرایه تکرار »  بکار رفته است ؟  1نمره         الف آمد آن شکرگزاریش به گوش  .             ب در دولت به رخم بگشادی .

                                                                                               ج- از رو نرفتم نوشتم ونوشتم تاهوا تاریک شد .            د تاج عزت به سرم بنهادی  .    6-  قافیه وردیف را در بیت زیر مشخص کنید ؟  1نمره

غافل منشین نه وقت بازی است                            وقت هنر است وسرفرازی است            

7- در کدام گزینه آرایه تلمیح به کار نرفته است ؟  الف چون تورا نوح است کشتیبان زتوفان غم مخور     ب سگ اصحاب کهف روزی چند  .                                                                                              ج یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور .      د روزی زسر سنگ عقابی به هوا خاست .

8   رباعی یا چهار پاره چیست وبزرگترین رباعی سرا چه کسی است؟ 5/1 نمره                             

9 در جمله زیر نشانه های اختصاری مناسب قرار دهید . 5/1 نمره        حضرت فاطمه.....دختر حضرت محمد .....و همسر علی ..... است .

10    حرف « ک » در کدام گزینه متفاوت است  ؟    الف مردک .               ب عروسک .         ج بامک  .                   د   اشک  .

11- کدام علامت اختصاری به بانوان بزرگوار اختصاص دارد ؟               الف   « ع»                 ب   «ص»         ج «س»        د « ره»

 

12- در جمله زیر نهاد ، مسند و فعل اسنادی را مشخص کنید ؟ 5/1 نمره

شهید رجایی معلمی متواضع بود .

13 در کدام گزینه فعل اسنادی آمده است ؟                                                                                                                                                                           الف   رفت               ب آورد             ج  شد              د -  گرفت       

14  فعل مستقبل زیر را صرف کنید ؟      1نمره             خواهم نوشت ....

15- اگر نامه ای را از طریق پست  برای دیگران بفرستیم باید به چه نکاتی توجه کنیم ؟

    

موفق باشید


[ دوشنبه 15 اسفند 1390 ] [ 09:58 ب.ظ ] [ ابوالفضل امیرخانیان ]
نظرات

 

بنام خدا نام ونام خانوادگی فارسی دوم فصل 5و6


1- لغات وترکیبات زیر را معنی کنید ؟  4  نمره           استعمال :                               طایر  :                              محاربه :                       هلهله :                         حلاوت :                          طراوت :                              مکث :                                 دلق :                                 سفتن :                      چاشت :                   مستمعان :                             معترف :                               تامل :                              چابکی :                                 نژند :                       خس :

2-عبارات وابیات زیر را به نثر روان برگردانید ؟5/3 نمره                            از  گفته او مپیچ سر را  :   

زنهار مگو سخن به جز راست                           هرچند تو را در آن ضرر هاست    

روزی که در آن  نکرده ای کار                       آن روز زعمر خویش مشمار     

حدّمن نیست ثنایت گفتن                                گوهر شکر عطایت سفتن   

الیوم استعمال توتون و تنباکو ، در حکم محاربه با امام زمان است :

3- ادبیات اندرزی یا تعلیمی را با ذکر چند نمونه توضیح دهید ؟ 5/1 نمره

4 در بیت « ای نام تو بهترین سر آغاز  /  بی نام تو نامه کی کنم باز »  واژه های ...........و...............جناس هستند .   1نمره

5- در کدام مصراع «  جناس »  بکار رفته است ؟               الف آمد آن شکرگزاریش به گوش  .             ب در دولت به رخم بگشادی .

                                                                                      ج- سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند.            د تاج عزت به سرم بنهادی          6- در مصراع « تاج عزّت به سرم بنهادی » تشبیه را مشخص کرده ورکن اول و دوم آن را معلوم کنید ؟  1نمره

7- در کدام گزینه آرایه تلمیح به کار نرفته است ؟  الف چون تورا نوح است کشتیبان زتوفان غم مخور     ب سگ اصحاب کهف روزی چند                         ج یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور .      د روزی زسر سنگ عقابی به هوا خاست .

8 در عبارت زیر سجع را مشخص کنید ؟ 1نمره                              الهی چون تو حاضری چه جویم و چون تو ناظری ، چه گویم ؟

9 در کدام گزینه  فعل مضارع التزامی به کار رفته است ؟    الف او هرگز از حرف های من سر در نمی آورد     ب-  همه تکالیفم را دقیق انجام می دهم .                         ج قائم مقام پرسید قصیده بخوانم یا غزل  .               د حرف های معلم کاملا آرام بخش بود .

10 به هنگام اضافه کردن واژه ها به یکدیگر ، کدام گزینه متفاوت است  ؟   

 الف کتاب + من  .               ب دوست + مهربان .                            ج دریا + خزر  .                   د   استاد + گرامی  .

11- کتابهای بهارستان و هفت اورنگ  تالیف کیستند؟    

  الف ابوالفضل بیهقی       ب محمد غزالی        ج عطار نیشابوری       د جامی

12 درکدام گزینه کلمات متضاد به کار نرفته است ؟      الف به در خانه همسایه رفت و باز آمد .             ب همه شب نماز کردی وتاروز برپابودی .                                                               ج چنان که حاضران از درد وی خون گریستند .    د اگر یک دوست خفته است دوست دیگربیدار است .

13 درکدام جمله متمم به کار رفته است ؟                   الف ایرانیان مردمانی پاک نهاد هستند .              ب برای نوشتن یک متن ادبی چه باید کرد                                         ج تو را ای کهن بوم وبر دوست دارم .              د همه جای ایران سرای من است .     14 در کدام گزینه ترکیب اضافی آمده است ؟                                            

           الف زنان موفق              ب سرزمین سربلند             ج دره های تنگ              د -  ساحل آرامش       

15 -  زمان هر یک از فعل های زیر را مشخص کنید ؟  5/1 نمره                  می روم :                                                      آمده است :           گفته بود :                         خوردند :                       گرفته باشیم :                                  می دیدند :                             بخوانم :

16  بن مضارع فعل های زیر را بنویسید ؟      1نمره                           برآورد :                                                      برداشت :     

17-  قافیه وردیف را در بیت زیر مشخص کنید ؟ 1نمره

غافل منشین نه وقت بازی است                            وقت هنر است وسرفرازی است   

18-  واژه های زیر را مخفف کنید ؟                        خاموش :                        کوتاه ؟              

موفق باشید


[ سه شنبه 9 اسفند 1390 ] [ 11:03 ب.ظ ] [ ابوالفضل امیرخانیان ]
نظرات
ای نام تو بهترین سر آغاز                                  بی نام تو نامه کی کنم باز
ای یاد تو   مونس   روانم                                  جز نام تو نیست  بر زبانم
ای کارگشای هرچه هستند                                  نام تو  کلید هر  چه  بستند

ادامه مطلب
[ سه شنبه 9 اسفند 1390 ] [ 10:31 ب.ظ ] [ ابوالفضل امیرخانیان ]
نظرات

                                      جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید ؟ 4  نمره

1 ایمان و اعتقاد .................... نخستین عامل پیوند رهبری و ملت بود .   ( مذهبی مزهبی مضهبی )

2- ............. ما ترسیم و تصویر ......... کلّی و ذهنیت حاکم بر جامعه است . ( مقسود مغصود مقصود ) .

  ( فضای فزای فذای )

3 در ........... تمام خانه ها ، ............. آب هست . ( سحن صحن صهن ) ( حوز هوض حوض ).

4 این عمل شما بسیار .........و .........دارد( ثواب اجر )( صواب اجر ) ( صواب عجر )  ( ثواب عجر) .

5 همه دانش آموزان سرگرم بازی در ............. مدرسه بودند . ( حیاط حیات هیات ) .

6 با توجه به معنی ، املای کدام کلمه غلط است ؟ 

الف ) وداع : خداحافظی         ب ) عیان : آشکار           ج ) طرب : شادی                          د ) تراوت : تازگی

7   با توجه به معنی ، املای کدام کلمه غلط است ؟ 

الف ) ویرانه : خرابه              ب ) تعام : غذا              ج ) تحفه : ارمغان                                 د ) تقلّا : تلاش

8 با توجه به معنی ، املای کدام کلمه غلط است ؟ 

الف ) آیین : رسم               ب ) عالم : دانشمند                 ج ) مطیع : فرمان بر                  د ) عرج : ارزش

9- با توجه به معنی ، املای کدام کلمه غلط است ؟ 

الف ) هیران : سرگردان        ب ) تماثیل : تصویر ها              ج ) خزان : پاییز                د ) منظره :  چشم انداز

10 - با توجه به معنی ، املای کدام کلمه غلط است ؟ 

الف ) انباز : شریک          ب ) معمور : آباد شده             ج ) زرورت : نیاز                    د ) صورتگر : نقاش

 11 -  با توجه به معنی ، املای کدام کلمه غلط است ؟ 

الف ) سعادت :خوش بختی   ب ) آیین : رسم          ج ) ظلمت : تاریکی                         د ) مزیقه : تنگنا

9 علامت (  ّ ) را روی حرف مورد نظر قرار دهید ؟ 5/0  نمره

     مسلم   مقدم  -  قوت   سر

10- غلط های املایی متن را یافته و صحیح آن را بنویسید ؟ 5/2 نمره

 در پاییز درختان از پوشش سبز خود اریان می شوند و گویی با احتزاز برگ های زرد و نارنجی در باد شعله می کشند . ایرانیان با ادب و پر آذرم و خوش رو هستند . مبادا گزر عمر را به مسخره بگیرید و از تجربه های آنان بحره نگیرید 

متن املا دوم نوبت اول

      زیبایی طبیعت منحصر به سبزه و گل نیست . گاه شاید بوته ی یک گل وحشی که در عمق درّه ای از دل سنگ ها سر برآورده یا تک درختی که در بیابان برای رفع عطش به انتظار باران نشسته است زیبایی و شکوهی کم تر از جنگل های سرسبز و انبوه نداشته باشد .

       گلزار ها و بوستان های ایران محدود و منحصر به باغ هایی است که خیابان هایی آن ها را به قطعاتی تقسیم کرده است . در دو سوی آن ، درختان چنار غرس شده است و حوض هایی متناسب با کوچکی یا بزرگی باغ در آن ساخته شده است . فواصل میان قطعات باغ ، مستور از انواع درختان میوه و اقسام گل است .

    ایرانیان در فرا گرفتن امور فنّی و هر گونه علوم استعداد و قابلیّت فراوان دارند ، نرم و انعطاف پذیر و خوش رو هستند واگر به سببی با هم به جدال برخیزند ، خشم و غضبشان زود فرو می نشیند . آنان ساختن بناهای عام المنفعه را ثواب آخرت می دانند و بر این اعتقادندکه ثوابش پر دوام است .

    انقلاب ، کرامت انسانی را به جامعه باز گرداند ، به گونه ای که همه به گوهر والای وجود خویش و اعتقاد و اعتماد به نفس و خود شناسی پی ببرند وبه دور از هر گونه وابستگی در فضای پرطراوت آزادی ، تکریم انسانی را تجربه کنند . انقلاب اسلامی با یاری تعالیم عالی و معارف اسلامی وازه های تازه ای را با نگرشی جدید به عرصه ی زبان و فرهنگ وارد کرد .

 

    صدای غلغل سماور در فضای اتاق پیچیده بود و نگاه محسن گاه به دست های مادر بود که دانه های قرمز انار را از پوست جدا می کرد و در کاسه ی بلور می ریخت و گاه به دانه های تسبیح که بین انگشتان مادر بزرگ می لغزید .

بهار فصل تجدید حیات طبیعت است و در این فصل زمین بستر گل های رنگارنگ می شود و زیبایی را به چشم مشتاقان طبیعت عرضه می کند .


[ شنبه 6 اسفند 1390 ] [ 08:00 ق.ظ ] [ ابوالفضل امیرخانیان ]
نظرات

1 - معنی لغات زیر را بنویسید ؟ 2 نمره    اسوه :                    اندرز :                  تامّل :                   مصحف :                 فروغ :                  رافت  :                      هزینه کردن :                     تفاریق :  

2 -  معنی لغات مشخص شده را با توجه به متن بنویسید  ؟   1 نمره    

      هنر مند هر جا رود قدر بیند  و بی هنر لقمه چیند .       تو نیز اگر بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی.

3- اشعار  زیر را معنی کنید ؟  3 نمره

    جوجه ی کوچک پرستو گفت :                 کاش با باد رهسپار شوم .

    تا افق های دور کوچ کنم                          باز پیغمبر بهار شوم .

    زنگ تفریح را که زنجره زد                    باز هم در کلاس غوغا شد .

    جهان جمله فروغ روی حق دان              حق اندر وی زپیدایی است پنهان

4 انواع جمله را نام برده برای هر یک مثالی بزنید ؟ 1 نمره

 

5 زبا ن جهت برقراری ارتباط با دیگران معمولا به سه شکل ظاهر می شود آنها را نام برده و مختصری توضیح دهید  ؟ 5/1 نمره

 

6 در واژه های زیر  ساده و غیر ساده را مشخص کنید ؟ 1 نمره

     صحرا  :                           پاسبان :                         دانش :                        لیوان  :

7 در عبارت زیر سجع را مشخص کرده وآن را کمی توضیح دهید ؟  1 نمره

      دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبان .

 

8   در عبارات زیر چه آرایه ادبی به کار رفته است  ؟ 1 نمره

      آب را به دهان خشک زمین و صد ها کشتزار تشنه برساند .

     نسیم چون مادری مهربان و آداب دان به کودکان خویش حق شناسی وادب می آموزد

 

9 یکی از آثار نویسندگان زیر را بنویسید ؟  1 نمره

       نظامی :                        سعدی :                    دکتر علی شریعتی :                            قیصر امین پور  :

 

10 دو کلمه هم آوا  و  دو کلمه دو تلفظی    نام برده و با آنها یک جمله ادبی بسازید ؟ 1 نمره

 

11    بن و شناسه فعل های زیر را مشخص کنید ؟ 1 نمره

         گفتم    -   نوشتند      -      دویدیم   -    می رود 

12– برای هر واژه یک مترادف و یک متضاد بنویسید ؟  1نمره

واژه

مترادف

متضاد

جهل

 

 

زیبا

 

 

13 بن ماضی  و بن مضارع فعل های زیر را بنویسید ؟ 1 نمره

فعل

بن ماضی

بن مضارع

می فهمم 

 

 

شتاخته اند 

 

 

14 جدول زیر را کامل کنید ؟ 2 نمره

نوع فعل

اول شخص  مفرد

دوم شخص مفرد

سوم شخص مفرد

اول شخص جمع

دوم شخص جمع

سوم شخص جمع

ماضی

گفتم

 

 

 

 

گفتند

مضارع

 

می کوشی

 

 

می کوشید

 

 

15 یک شعر به انتخاب خود از حفظ بنویسید ؟ 5/ 1 نمره

 

 

                                                                                                                                                  موفق باشید.


[ شنبه 6 اسفند 1390 ] [ 07:56 ق.ظ ] [ ابوالفضل امیرخانیان ]
نظرات
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

آرشیو مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
قالب بلاگفا حافظ پارس خودرو